Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci registračního systému společnosti Předškolní sport s.r.o., která sdružuje aktivity: Hravé lyžování, Hravé inline, Hravá atletika, Hravé léto.
Jednatelkou a 100% vlastníkem je Pavla Novotná.

1 Činnost společnosti Předškolní sport s.r.o.
1.1 Předmětem podnikání společnosti Předškolní sport s.r.o. je organizace a pořádání sportovních kurzů pro děti. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a zlepšování služeb klientů.

2 Registrační systém
2.1 Hlavním obsahem a nedílnou součástí Registračního systému jsou:
– Evidence klientů
– Zasílání sdělení týkající se celkové organizace, tj. termín kurzu, podklady k úhradě, informace k odjezdu, adresné nabídky na naše další služby apod.
2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování registračního systému. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel registračního systému.

3 Ostatní marketingové aktivity
3.1 Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami, zejména nabídkami dalších našich sportovních aktivit. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo v rozsahu souvisejícím s prodejem služeb.

4 Správce
4.1 Předškolní sport s.r.o. je správcem osobních údajů.
4.2 Informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoliv poskytnuty nebo zpřístupněny na kontaktní e-mailové adrese pavla.novotna@predskolnisport.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti.

5 Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
5.1 Předškolní sport s.r.o. jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Pravidelně kontrolujeme soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupujeme odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.

6 Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
6.1 V souvislosti se rezervačním systémem jsou zpracovávány údaje poskytnuté v přihlášce.
6.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného provozování registračního systému, zejména poskytování služeb a výhod, které jsou jeho podstatou, a dále za účelem správy účtu klienta, možnosti poskytování cílených adresných nabídek služeb a s tím souvisejících marketingových aktivit a služeb.
6.3 Předškolní sport jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi, v níž eviduje osobní a kontaktní údaje.
Shromažďuje, popř. zpracovává především tyto osobní údaje za účelem naplnění společného zájmu:

Od zákonných zástupců:
a. Identifikační osobní údaje zákonného zástupce (jméno a příjmení, e-mail – přihlašovací jméno, heslo – pro ověření, telefon).
b. Identifikační osobní údaje dítěte (jméno a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna) a dále pak kontaktní údaje (bydliště) a škola, kterou dítě navštěvuje.
c. Další údaje a informace, které jsou potřebné v rámci konání kurzu:
– specifické údaje ve formě poznámky, např. stravovací omezení, specifika chování, informace o zdravotním stavu (tyto položky jsou dobrovolné – podléhají pouze osobnímu rozhodnutí zákonného zástupce)
– identifikační údaje při žádosti o zapůjčení sportovního vybavení (váha, výška, velikost nohy)
– specifikace výkonnosti malého sportovce dle zadané stupnice kvůli rozřazení do skupin
Od právních subjektů – škol/školek:
a. Identifikační údaje subjektu: název, adresa, IČ (povinný údaj na faktuře)
b. Identifikační osobní údaje zodpovědné osoby
(jméno a příjmení, e-mail – přihlašovací jméno, heslo – pro ověření, telefon).

7 Jak se dostávají údaje do naší databáze
7.1 Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od našich klientů.

8 S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme
8.1 Všechny osobní údaje zpracovává Předškolní sport s.r.o. jako správce.
8.2 Databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
8.3 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozesílání hromadných mailingových nabídek včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
8.4 IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami za využití smluvních externích pracovníků kvůli maximální ochraně dat a Vašeho soukromí.

9 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
9.1 Údaje členů v databázi uchováváme po celou dobu trvání aktivit.

10 Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů

a. Být informován o zpracování svých osobních údajů.
b. Mít přístup k osobním údajům.
c. Právo na opravu, resp. doplnění.
d. Právo na výmaz.
e. Právo na omezení zpracování údajů.
f. Právo vznést námitku.

11 Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Můžete sdílet: